รับถมดิน รับถมที่ ถมดิน ถมที่ ถมที่ดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน (2023)

รับเหมาถมดิน รับถมดิน รับถมที่ รับถมที่ดิน ถมดิน ถมที่ ถมที่ดิน

รับถมดิน รับถมที่ดิน ถมที่ ถมดิน ถมที่ดิน รับเหมาถมดิน พร้อมปรับระดับและบดอัดแน่นด้วยเครื่องมือเครื่องจักรทุกขนาดครบวงจร รับเหมาถมที่ จากแหล่งดินที่ใกล้ที่สุดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ รับถมที่ ราคามาตรฐาน

ข้อมูลคำนวณหาปริมาณดินเบื้องต้น

- จำนวนดิน 1 คิวบิกเมตร (คิว) หรือ 1 ลูกบาศ์กเมตร (ลบ.ม.) เท่ากับ กว้าง 1 เมตร x ยาว 1 เมตร x สูง 1 เมตร (ทรงลูกเต๋าหรือเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง 6 ด้าน)

- พื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับ 4 งาน

- พื้นที่ 1 งาน เท่ากับ 100 ตารางวา (ตร.ว.)

- พิ้นที่ 1 ตารางวา (ตร.ว.) เท่ากับ 4 ตารางเมตร (ตร.ม.)

- พื้นที่ 1 ตารางเมตร (ตร.ม.) เท่ากับ กว้าง 1 เมตร x ยาว 1 เมตร

- พื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางวา (ตร.ว.) x 4 เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร (ตร.ม.)

- ถมดิน ความสูง 1 เมตรต่อไร่ พื้นที่ 1 ไร่ = 1,600 ตร.ม. x ความสูง 1 เมตร เท่ากับ 1,600 คิว

ตัวอย่างกรณีถมดินเพื่อสร้างบ้าน พื้นที่ 100 ตร.ว. ต้องการถมสูงจากพื้นดินเดิม 1 เมตร
คำนวณหาปริมาณดิน
100 ตร.ว. x 4 = 400 ตร.ม. x ความสูง 1 เมตร= 400 คิว
บดอัดด้วยรถแทรกเตอร์ ค่าเผื่อการยุบตัวประมาณ 20% = 400 x 20% = 80 คิว
ดังนั้น จำนวนดินที่ใช้400 + 80 =480 คิว

รับถมดิน ราคาประเมินงบประมาณเบื้องต้น
- รับเหมาถมดิน+ปรับระดับบดอัด ความสูง 1 เมตรต่อไร่ ราคาประมาณ 350,000 - 500,000 บาท

- รับเหมาถมดิน แบบวัดระดับหน้างาน พื้นที่ 100 ตารางวาความสูง 1 เมตร เท่ากับ400 คิว บดอัดด้วยรถแทรกเตอร์ ค่าเผื่อการยุบตัวประมาณ 20% เท่ากับ 480 คิว
ราคาประมาณ 120,000 - 140,000 บาท

- รับเหมาถมดิน แบบวัดระดับหน้างาน พื้นที่ 50 ตารางวา ความสูง 1 เมตร เท่ากับ 200 คิว บดอัดด้วยรถแทรกเตอร์ ค่าเผื่อการยุบตัวประมาณ 20% เท่ากับ 240 คิว
ราคาประมาณ 80,000 บาท
ราคาประเมินรับถมดินพิจารณาจาก ลักษณะสภาพพื้นที่, เขตพื้นที่, จำนวนพื้นที่, สเปกความต้องการบดอัด

หมายเหตุรับเหมางานถมดิน ตั้งแต่ 200 คิว ขึ้นไป แบบวัดระดับหน้างาน ตามข้อตกลงสัญญาว่าจ้าง

เคลียร์ริ่งพื้นที่ ปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมงานถมดิน

- งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รื้อถอนอาคารบ้านเก่า (วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากการรื้อถอนนำมาหักค่าใช้จ่ายรื้อถอนได้)

- งานเคลียร์พื้นที่ เศษวัสดุก่อสร้าง เศษอิฐ เศษปูน เศษไม้ เศษเหล็ก เศษขยะ วัชพืช

- งานตัดต้นไม้ งานขุดรากถอนโคนต้นไม้

- งานขนย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ออกจากพื้นที่ดิน

- งานปรับเกลี่ยพื้นที่ให้เรียบ

ให้เช่ารถถมดิน หกล้อใหญ่

ให้เช่ารถแบคโฮ

ให้เช่ารถบดอัดดิน ไดนาแพค


รับถมดิน ด้วยระบบการบริหารการจัดการโดยใช้แหล่งดินที่ใกล้ที่สุด เพื่อควบคุมต้นทุนให้ต่ำประหยัดงบประมาณ โดยสเปกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปในการถมดินสร้างบ้าน ถมดินปลูกบ้าน และพิจารณาให้เครดิตการชำระเงินตามความเหมาะสมกับผู้ว่าจ้างที่เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน

รับถมดิน รับถมที่ รับถมที่ดิน ถมดิน ถมที่ ถมที่ดิน รับเหมาถมที่ดิน จากแหล่งดินที่ใกล้ที่สุด ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ราคามาตรฐาน

สนใจติดต่อ ผู้รับเหมาถมดินโดยตรง คุณอิสริยา (อ้อ)โทร. 085-166-5697

http://www.landfillthai.com

E-Mail : isariya_ya@hotmail.co.th

รับถมดิน รับถมที่ ถมดิน ถมที่ ถมที่ดิน รับเหมาถมที่ รับเหมาถมดิน (1)

ข้อแนะนำ
- ท่านควรตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) รายเดือน เพื่อคำนวณราคาและงบประมาณ
คลิกที่นี่http://www.bnc.co.th
คลิกเลือก ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง รายเดือน (อยู่ด้านซ้ายมือ)
คลิกเลือก เดือน ปี
คลิกเลือก หมวดวัสดุถมหรือรองพื้น


คลิก เกณฑ์การเผื่อและการหาปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย

กรมที่ดิน
คลิกที่นี่http://www.dol.go.th
คลิกเลือก การติดต่อสำนักงานที่ดิน
คลิกเลือก การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 27/10/2023

Views: 5259

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.