ท่าทราย เอส อาร์ บี จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ราคาถูก พร้อมส่ง (2023)

แก้ไข

ท่าทราย เอส อาร์ บี

จำหน่ายทรายหยาบ, ทรายถม, ทรายละเอียด, หิน1, หิน2, หินคลุก, หินเกล็ด, ลูกรัง, หน้าดิน, ดินเปียก, ดินดาน จากแหล่งผลิตโดยตรง สินค้าคุณภาพ ปริมาณเต็มคิว บริการเป็นกันเอง ในราคาถูก พร้อมจัดส่งทั่วพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 - 17.00 น.

ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ, ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง, บ่อพัก

รับเหมาถมดินทำถนน ทำสะพาน รับงานสาธารณูปโภค

');} อื่น {item.wrapInner('

');}});$.each(widget.find('figure'),function(i,item){var figure = $(item);var img = figure.find('img').first() ;var id = img.data('id');var src = img.attr('src');var title = img.attr('title')?img.attr('title'):'';var margin_top = figure.data('margin-top');var margin_bottom = figure.data('margin-bottom');if (margin_top){figure.closest('.ux-paragraph').css({marginTop:margin_top })}if (margin_bottom){figure.closest('.ux-paragraph').css({marginBottom:margin_bottom})}if (img.hasClass('ux-full-width')){figure.css({ แสดง: 'block'})}var text_align = 'center';if (img.hasClass('ux-left')){text_align = 'left';} อื่น if (img.hasClass('ux-right')) {text_align = 'right';}figure.wrap('

');if (id!=undefined){รูป.ต่อท้าย('');}title = figure.data('title');if (typeof(title)!='undefined'){figure.append(')

');}});$.each(widget.find('figure[data-url]'),function(i,item){var figure = $(item);var url = figure.data('url' );var default_target = '_self';if (url.indexOf('http')>-1){if (url.indexOf(Graphite.App.base_url)>-1){default_target = '_self';} อื่น { default_target = '_blank';}}var target = figure.data('target')?figure.data('target'):default_target;var img = figure.find('img').first();if (รูป .hasClass('ux-image')){img.after('');} อื่น {img.wrap('');}});$.each(widget.find('iframe[data-title]'),function(i,item){var iframe = $(item);var title = iframe.data('title') );iframe.closest('.ux-iframe-wrapper').หลัง('

'+ชื่อเรื่อง+'

');});$.each(widget.find('.ricoh-theta-container[data-title]'),function(i,item){var div = $(item);var title = div.data ('ชื่อเรื่อง');div.append('

'+ชื่อเรื่อง+'

');});widget.find('img').off('load.11351576335803').on('load.11351576335803',function(evt){var img = evt.currentTarget;var w = img.naturalWidth ;var h = img.naturalHeight;$(img).data('width',w).data('height',h);});if (widget.closest('.vmx-mb-container') ความยาว<=0){var openPhotoSwipe = function(id) { var pswpElement = document.querySelectorAll('.pswp')[0];var items = [];var container_748 = widget.closest('.widget[data-widget =vmx_mb_container_748]');var current_idx = 0;if (container_748.length>0){container_748.find('img[data-id]').each(function(idx,el){var img = $(el) ;var src = img.data('src')?img.data('src'):img.attr('src');var title = img.data('คำอธิบาย')?img.data('คำอธิบาย' ):'';var w = img.data('width')?img.data('width'):100;var h = img.data('height')?img.data('height'):100 ;if (h=='auto'){var ratio = img.width()/img.height();h = Math.round(w/ratio);}items.push({src:src,w:w ,h:h,title:title})if (img.data('id')==id){current_idx = idx;}})} อื่น {widget.find('img[data-id]')each (ฟังก์ชัน(idx,el){var img = $(el);var src = img.data('src')?img.data('src'):img.attr('src');var title = img .data('description')?img.data('description'):'';var w = img.data('width')?img.data('width'):100;var h = img.data( 'height')?img.data('height'):100;if (h=='auto'){var ratio = img.width()/img.height();h = Math.round(w/ratio );}items.push({src:src,w:w,h:h,title:title})if (img.data('id')==id){current_idx = idx;}})} // กำหนดตัวเลือก (หากจำเป็น) var options = { history: true, focus: false, showAnimationDuration: 0, hideAnimationDuration: 0, escKey: true, index:current_idx } var gallery = new PhotoSwipe( pswpElement,PhotoSwipeUI_Default,items,options); gallery.listen('imageLoadComplete',function(index,item){ var img = item.container.children[1]; var img = $(item.container).find('img').first(); var nw = img[0].naturalWidth; var nh = img[0].naturalHeight; var ไม่ถูกต้อง = เท็จ; if (item.w!=nw){ item.w = nw; invalidated = true; } if (item.h! =nh){ item.h = nh; invalidated = true; } if (invalidated){ gallery.updateSize(true); } }) gallery.init();}widget.on('click','.ux-btn -expand',function(evt){evt.preventDefault();var id = $(evt.currentTarget).data('id');openPhotoSwipe(id);})}win.off('debouncedresize.widget_11351576335803') ;win.on('debouncedresize.widget_11351576335803',function(){var new_width = win.width();if (new_width!=win_width){win_width = new_width;resize();}})if (widget.find(' .ricoh-theta-container').ความยาว>0){widget.after('

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 14/01/2024

Views: 5261

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.