ปุ๋ยทิพย์ ปุ๋ยช่างคิด เพื่อผลผลิตยกระดับ (2023)

พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และปาล์มน้ำมัน

  • ปาล์มน้ำมันเป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้บารุงต้นปาล์มน้ามันที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป การใส่บำรุงต้นปาล์มมีหลายวิธี เช่น หว่านลงไปรอบ ๆ โคนต้น วิธีหว่านแล้วคราดกลบ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 3-5 กก./ต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของต้นปาล์ม โดยแบ่งการใส่ปุ๋ยเคมีปีละสองครั้ง หว่านรอบ ๆ ต้นตามแนวรัศมีพุ่มใบ เมื่อพรวนดินกลบแล้วตามด้วยการให้น้ำ
  • ไม้ผลและไม้ยืนต้นอื่นๆเช่น ส้ม องุ่น เงาะ ลำไย มังคุด น้อยหน่า ขนุน พุทรา กาแฟ มะพร้าว ควรใช้กับพืชที่ตกผลแล้วเท่านั้น ไม่ควรใช้ขณะที่พืชกำลังเจริญเติบโตอยู่ และยังไม่ตกผล เช่น ไม้ผลที่ให้ผลแล้ว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 1-2 กก./ต้น โดยใส่ครั้งเดียวเมื่อติดผลแล้ว 15-30 วัน การใส่ ควรใส่ในแนวรัศมีทรงพุ่มใบ อย่าให้กระทบกระเทือนรากมากจนเกินไป มีการให้น้ำพอเพียง สาหรับกาแฟ และมะพร้าว ก็เช่นเดียวกัน ควรใส่เมื่อพืชตกผลแล้ว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 2-5 กก./ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ปีละสองครั้ง
  • พืชหัวเช่น มันสำปะหลัง ใช้แต่งหน้าในระยะที่พืชกำลังสร้างผลผลิต ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 25-30 กก./ไร่ เมื่ออายุ 4-5 เดือน หรือกลางฤดูฝน โดยหยอดปุ๋ยเคมีบริเวณโคนต้นให้เป็นรูปวงแหวน หรือแนวทั้วสองข้างของแถวพืช ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 09/01/2024

Views: 5271

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.