กระเทียม 3 พันธุ์เป็นแบบไหน...ใช้ทำอะไรดี (2023)

กระเทียมไทยลูกเล็ก กลีบเล็ก แต่มีกลิ่นหอมหนักๆ แถมราคาแรงกว่ากระเทียมจีน นิยมนำไปทำน้ำพริก เครื่องแกงที่เน้นความร้อนแรงในรสชาติและกลิ่นหอม

กระเทียมจีนลูกใหญ่ กลีบใหญ่ รสชาติเผ็ดหน่อยๆ ซื้อได้สบายกระเป๋าเพราะราคาเบากว่ากระเทียมไทย เป็นที่นิยมนำไปทำอาหารฝรั่ง อาหารจีน รวมถึงเมนูที่ไม่ต้องการกลิ่นกระเทียมหนักๆ แต่ให้รสชาติกระเทียมแบบนุ่มนวล

กระเทียมโทนกระเทียมไร้กลีบเพราะเป็นกระเทียมหัวเดียวรูปทรงน่ารัก ออกกลมๆ หน่อยๆ มีกลิ่นฉุนแต่น้อยมาก จึงนิยมนำไปดองน้ำผึ้งหรือน้ำตาลให้กลายเป็น ‘กระเทียมดอง’

แต่ไม่ว่าจะเป็นกระเทียมพันธุ์ไหนก็ล้วนมีเทคนิคการปอกง่ายๆ ด้วย 3 เทคนิคต่อไปนี้ ที่คุณสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับพันธุ์กระเทียมได้เลย

  • วิธีที่ 1:ปอกด้วยมีด เริ่มด้วยการแยกกระเทียมออกเป็นกลีบๆ แล้วตัดส่วนที่อยู่ปลายสุดของกลีบออก จากนั้นวางกระเทียมไว้บนเขียง นำมีดทาบลงไปแล้วใช้มือทุบเบาๆ เพื่อให้กลีบปริออกจากกลีบ จึงลอกเปลือกกระเทียมทิ้ง
  • วิธีที่ 2:ปอกด้วยการเขย่า วิธีนี้ให้ใส่กระเทียมทั้งหัวลงไปในชามสแตนเลสแล้วปิดฝาชามเอาไว้ จากนั้นเขย่าไปเรื่อยๆ จนกว่าเปลือกจะหลุดออกมาจนหมด
  • วิธีที่ 3:เป็นวิธีที่คนนิยมน้อยที่สุด แต่ขอบอกได้ผลไม่น่าเชื่อ คือการปอกกระเทียมด้วยน้ำ เริ่มจากแกะกลีบกระเทียมออกจากหัวเท่าที่ต้องการใช้งาน แล้วนำไปแช่ในน้ำเย็น 5 นาที โดยใส่น้ำให้ท่วมกระเทียมเปลือกจะหลวม เมื่อนำขึ้นมา ค่อยๆ ใช้มือลูบเปลือกออกเท่านั้นเอง

อ่านถึงตรงนี้ คงได้รู้จักกระเทียมมากขึ้นแล้วใช่ไหมค่ะ แต่ยังค่ะ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกระเทียมยังไม่หมดเท่านี้ เพราะในกระเทียมแต่ละกลีบมีคุณค่าทั้งด้านโภชนาการและกินเป็นยาได้ด้วย จะเป็นอย่างไร ติดตามต่อได้ในบทความกระเทียม... กินให้เป็นยาก็ได้นะค่ะ

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 20/01/2024

Views: 5249

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.