ชุดสครับ ชุดพยาบาล คอวี สีเทา (เสื้อ+กางเกง) (HPG018) - harrot (2023)

ชุดสครับ ชุดพยาบาล คอวี สีเทา (เสื้อ+กางเกง)(HPG0158)

ชนิดผ้า : ผ้าโทเรบิสคอบ (Toray Biscop)

 • ผ่านกระบวนการย้อมสีพิเศษ สามารถซักล้าง คราบสกปรก ได้ดีกว่าผ้าสีทั่วไป
 • ทนต่อสารฟอกผ้าสี
 • ผ้าเนื้อสัมผัสนิ่ม ใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี

เสื้อสครับ เสื้อผ่าตัด แขนสั้น สีเทา

 • คอวี
 • กระเป๋าปะ ด้านล่าง 2 ใบ
 • ผ่าด้านข้างลำตัว เพื่อไม่ติดสะโพก

กางเกงขายาว กางเกงสครับ

 • เอวยางยืดรอบตัว
 • มีเชือกผูกด้านหน้า กระเป๋าข้าง 2 ใบ


รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สามารถสั่งซื้อ หมวกคลุมผมห้องผ่าตัด (Surgical cap) HPC0108 สีเทา เพิ่มได้
 • สินค้าขายเป็นชุด (เสื้อ+กางเกง) Size SS - XL (หาก size ใหญ่หรือเล็กกว่านี้สามารถสั่งผลิตได้)
 • Unisex size ใส่ได้ทั้งชายและหญิง


#ชุดสครับ #ชุดพยาบาล #ชุดหมอ #กาวน์แพทย์ #ชุดผู้ป่วย #ผลิตภัณฑ์ผ้าในโรงพยาบาลชุดยูนิฟอร์มพยาบาล ชุดปฏิบัติงานพยาบาล ชุดสครับ ชุดscrub ชุดเจ้าหน้าที่พยาบาล ชุดผ่าตัด ชุดห้องผ่าตัด ชุดเขียวผ่าตัด ยูนิฟอร์มห้องผ่าตัด ชุดโออาร์ ชุดOR ชุดห้องคลอด ชุดไอซียู ชุดICU ชุดไตเทียม ชุดหมอดมยา ชุดวิสัญญี ชุดผู้ช่วยพยาบาล ชุดผู้ช่วยคลินิก ชุดผู้ช่วยทันตแพทย์ ชุดผู้ช่วยสัตวแพทย์ ชุดแพทย์ห้องฉุกเฉิน ชุดEMS ชุดอีเอมเอส ชุดER ชุดแพทย์อยู่เวร ชุดคลินิก ชุดหมออยู่เวร ชุดนอนเวร ชุดหมออินเทิร์น ชุดหมอนอนเวร ชุดเปลี่ยนใช้ในโรงพยาบาล และการใช้งานทางการแพทย์อื่นๆ

**ทางร้านมีบริการรับปักชื่อและโลโก้ สอบถามรายละเอียดได้ที่พนักงานขาย**
**ราคาสินค้าที่ระบุเป็นราคาชุด (เสื้อ+กางเกง)**
***หมายเหตุ: สีที่ปรากฏอาจมีความผิดเพี้ยน จากการตั้งค่าบราวเซอร์ และการตั้งค่าความละเอียดหน้าจอที่แตกต่างกัน***
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-5516959 / 063-2493641 / 063-4242649email :sales@harrot.co.th
ชุดสครับ ชุดพยาบาล คอวี สีเทา (เสื้อ+กางเกง)(HPG018) - harrot (1)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 06/01/2024

Views: 5263

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.